Akademia umiejętności

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTYHARMONOGRAMY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

Projekt „Akademia umiejętności”

realizowany przez firmę

TOP FOCUS Tomasz Krzyżański

w partnerstwie z

HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.05.2025

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – obszar OSI

—————————————————————————————————————————————–

Biuro projektu mieści się pod adresem:

Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)

tel.  733-844-200, biuro@topfocus.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Numer naboru FESW.08.05-IZ.00-001/23

—————————————————————————————————————————————–

Instytucja Organizująca Nabór Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

—————————————————————————————————————————————–

Zakres interwencji Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)

—————————————————————————————————————————————–

Program FESW.00.00

—————————————————————————————————————————————–

Priorytet FESW.08.00

—————————————————————————————————————————————–

Działanie FESW.08.05

—————————————————————————————————————————————–

Dofinansowanie 931 960,00

—————————————————————————————————————————————–

Wkład własny 50 480,00

—————————————————————————————————————————————–

Wartość projektu:  982 440,00

—————————————————————————————————————————————–

Główny cele projektu: nabycie lub poszerzenie umiejętności i kompetencji podstawowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym przez min. 85% ze 80 [48K/32M] osób dorosłych (powyżej 18. roku życia), o niskich umiejętnościach podstawowych (na poz. nie wyższym niż 3. poziom PRK), w tym osób o niskich kwalifikacjach, starszych i z niepełnosprawnych (min.3K/2M), chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Grupa docelowa:  Uczestnikami projektu będzie 80 osób [48K/32M] , które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. wiek powyżej 18 roku życia;
 2. niskie umiejętności podstawowe (na poz. nie wyższym niż 3. poziom PRK)
 3. uczą się lub pracują lub zamieszkują obszar OSI
 4. w tym osób o niskich kwalifikacjach, starszych i z niepełnosprawnościami (min.5 osób: 3K/2M), chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie WŚ, na obszarze OSI.

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji –  na poziomie III Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*

 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;*
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów czeladniczego w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;*

świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

 

Obszar OSI- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze „OSI”: Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Busko-Zdrój, Końskie.

 

W ramach projektu realizowane będą działania:

 •  identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie IPD – UP rozpoczną udział w projekcie od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym których przeprowadzona zostanie OCENA UMIEJĘTNOŚCI, której celem będzie określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych każdego UP i potrzeb w zakręcie ich poprawy. Pozwoli to na właściwe dostosowanie indywidualnego wsparcia edukacyjnego do potrzeb UP3 –  warsztaty z zakresu rozumienia i tworzenia treści
 • warsztaty z zakresu umiejętności cyfrowych
 • warsztaty z zakresu rozumowania matematycznego
 • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych
 • warsztaty kształtujące postawy proekologiczne
 • walidacja – Wszystkie w/w warsztaty zakończą się walidacją nabytych umiejętności podstawowych.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia umiejętności”

Poniżej dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne na późniejszym etapie udziału w projekcie: