Aktywna młodzież – cenni obywatele

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacjaKontakt

[12.09.2017] Zapytanie ofertowe na:


[11.09.2017] Zapytanie ofertowe na:


[8.09.2017] Zapytanie ofertowe na:

 

 

[5.07.2017] Zapytanie ofertowe – catering

Realizację usługi cateringowej w Kielcach dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Aktywna młodzież – cenni obywatele”.

 

 


[4.07.2017] Zapytanie ofertowe – trenerzy

Trenera/-kę szkolenia pn. „Organizator ruchu turystycznego + certyfikat VCC”

Trenera/-kę szkolenia pn. „Tester oprogramowania + certyfikat ISTQB”

Trenera/-kę szkolenia pn. „Administrator baz danych + certyfikat ECCC”

 


Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, osoby zainteresowane zapraszamy do uzupełniania formularza kontaktowego oraz uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt „Aktywna młodzież – cenni obywatele” realizowany jest przez Fundację Challenge Europe – Lidera Projektu oraz HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik – Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z UE: 842 676,95 pln.
Wartość projektu: 999 854,00 pln. 

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 18 – 29 lat, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy lub osoby bierne zawodowo. Z wyłączeniem osób spełniających kryteria dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (8 godz./ osobę), podczas którego opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe (12 godz./ grupę)
 3. Szkolenia – każdy Uczestnik projektu może wziąć udział w jednym z poniższych szkoleń:
 • TESTER OPROGRAMOWANIA + CERTYFIKAT ISTQB – Liczba godzin: 116 godz./ osobę
 • ORGANIZATOR RUCHU TURYSTYCZNEGO + CERTYFIKAT VCC – Liczba godzin: 220 godz./ osobę
 • ADMINISTRATOR BAZ DANYCH + CERTYFIKAT ECCC – Liczba godzin: 120 godz./ osobę

w ramach projektu zrealizowane będą dwie edycje każdego z w/w szkoleń.

 1. Staże zawodowe (3 miesięcy stażu/ osobę).
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy (8 godz./ osobę)
 3. Wszystkie realizowane formy wsparcia (tj. poradnictwo, szkolenia, staże, pośrednictwo) są bezpłatne dla Uczestników Projektu.
 4. Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe (za udział szkoleniu) oraz stypendium stażowe
  (za udział w stażu zawodowym). W/w wydatki pokrywane są ze środków finansowych niniejszego projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Fundację Challenge Europe

– Lider Projektu
oraz

HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik
– Partner Projektu

e-mail: aktywna_mlodziez@fundacjachallenge.org

Kontakt telefoniczny: 41 24 26 900

Biuro projektu czynne pn.- pt. w godz. 8.00-16.00:

IX Wieków Kielc 6/8 (budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)

25-516 Kielce