Aktywnie zmień swoje życie!

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTYHARMONOGRAMY

 

Projekt: „Aktywnie zmień swoje życie

Nr projektu: FELU.08.01-IP.02-0040/23

Wartość Projektu: 2 087 892,38 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 983 497,76 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.05.2025

 

 

HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK rozpoczął projekt „Aktywnie zmień swoje życie” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego

udziału w życiu społeczno -zawodowym 90 osób od 18 r.ż., zamieszkujących w województwie lubelskim, bez zatrudnienia biernych zawodowo wymagających kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe (od 18r.ż),  bez zatrudnienia, bierne zawodowo,
wymagających kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.  zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC.

 

90 os ( w tym 72 os. bez zatrudnienia i 9 OzN).

 

Działania:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (90 os. – 4h/os.)
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych (24h/ grupę – 10 grup x 9 os.)
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (jobcoaching), psychologiczne oraz prawne
  ( 90os. – 17h/ os)
 • Szkolenia zawodowe (90 os.)
 • Staże (72 os. – 4 miesiące)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (90 os. – 5h/os.)

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

OBLIGATORYJNE:

 • osoba dorosła
 • zamieszkująca w województwie lubelskim
 • bez zatrudnienia
 • nieotrzymująca wsparcia jednocześnie w więcej niż 1 projekcie ze środków EFS
 • wykluczona społecznie, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

PREMIUJĄCE

 • osoba bierna zawodowo
 • osoby wielokrotnie wykluczone
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym ON intelektualnie i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • korzystanie z FE PŻ
 • zamieszkanie obszaru wykluczonego komunikacyjnie
 • osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej
 • osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • kobiety
 • zamieszkanie obszaru objętego GPR
 • wykształcenie do ISCED 3 włącznie

 

 

 

W projekcie dla Uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

– zwrotu kosztów dojazdu

– zwrotu kosztów związanych z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną

– stypendia szkoleniowe i stażowe

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywnie zmień swoje życie”