Czas na AKTYWNOŚĆ

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT

 

Data aktualizacji: 31.03.2022
__________________________________

Informujemy, że realizacja projektu została zakończona.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie i życzymy aby uzyskane kwalifikacje przyczyniły się do sukcesów zawodowych.

 

Data aktualizacji: 09.11.2021
___________________________________________

W dniu 09.11.2021 rozpoczeła się  realizacja szkolenia Magazynier z egzaminem ICVC.
Szkolenie zakończy się 30.11.2021 r.

 

Data aktualizacji: 21.10.2021
___________________________________________

W dniu 21.10.2021 rozpoczęta została realizacja szkolenia Opiekunka dziecięca oraz Pracownik ds. rachunkowości i księgowości.
Szkolenie zakończą się 25.11.2021 r.

 

Data aktualizacji: 28.09.2021
_____________________________________

Pragniemy poinformować iż zamknęliśmy drugą turę rekrutacji  do Projektu.
Do projektu zakwalifikowanych zostało 23K oraz 11M.

 

Data aktualizacji: 04.05.2021
__________________________________________

Szanowni Państwo,
Trwa rekrutacja do projektu „Czas na AKTYWNOŚĆ”

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce REKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT należy przysłać na adres biura projektu

Gorlicach 
ul. 11 listopada 27 (pierwsze piętro)
38-300 Gorlice

lub dostarczyć osobiście.

 

Data aktualizacji: 26.03.2021
__________________________________________

W dniu 26.03.2021 rozpoczęta została realizacja szkolenia Magazynier z egzaminem ICVC oraz Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i egzaminem ICVC . Szkolenia zakończą się 19.04.2021.

Data aktualizacji: 26.01.2021
________________________________

W dniu 26.01.2021 rozpoczęta została realizacja szkolenia Administrator baz danych wraz z egzaminem ECCC. Szkolenie zakończy się 19.02.2021.

 

Data aktualizacji: 04.12.2020r.
___________________________________

Pragniemy poinformować iż zamknęliśmy pierwszą turę rekrutacji do projektu.
Do projektu zakwalifikowanych zostało 19K i 10 M.

 

Data aktualizacji: 15.10.2020 r.
__________________________________________________

Szanowni Państwo,
Trwa rekrutacja do projektu „Czas na AKTYWNOSĆ”

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce REKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT należy przysłać na adres biura projektu

Gorlicach 
ul. 11 listopada 27 (pierwsze piętro)
38-300 Gorlice

lub dostarczyć osobiście.

Data aktualizacji 01.10.2020 r.
_______________________________________

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Czas na AKTYWNOŚĆ” Projekt realizowany jest przez firmę HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9Region spójny społecznie, Działanie 9.1Aktywna integracja,Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe.
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • Wsparcie doradcy zawodowego w celu Identyfikacji indywidualnych potrzeb wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją Indywidualnego Planu Działania dla 60 UP
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 60 UP
 • Grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 60 UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 60 UP
 • Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla 48 UP
 • Płatne 3 miesięczne staże zawodowe dla 48 UP
 • Indywidualne pośrednictwo pracy dla 60 UP

 

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • catering podczas grupowych treningów i szkoleń zawodowych
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z naszym biurem projektu w
Gorlicach 
ul. 11 listopada 27 (pierwsze piętro)
38-300 Gorlice

e-mail: biuro.hda.gorlice@gmail.com tel. 570 362 851

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9Region spójny społecznie, Działanie 9.1Aktywna integracja,Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (36 K/24 M) z grupy docelowej  jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj.

w 100% osoby z niepełnosprawnościami  w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi

w tym osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym min. 30 osób (18K/12 M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i min. 10 osób (6K, 4M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

 

Projekt skierowany jest wyłącznie  do osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 rż.
w tym:

zamieszkałych na terenie powiatów:miechowskiego, chrzanowskiego, nowotarskiego, brzeskiego, proszowickiego, bocheńskiego, m. Nowy Sącz,tarnowskiego, suskiego, limanowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego w woj. Małopolskim

– biernych zawodowo

– bezrobotnych

Dodatkowe preferencje dla osób:

– z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem wielokrotnym

– korzystających z POPŻ

– długotrwale bezrobotnych

– o niskich kwalifikacjach

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • Wsparcie doradcy zawodowego w celu Identyfikacji indywidualnych potrzeb wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją Indywidualnego Planu Działania dla 60 UP
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 60 UP
 • Grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 60 UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 60 UP
 • Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla 48 UP
 • Płatne 3 miesięczne staże zawodowe dla 48 UP
 • Indywidualne pośrednictwo pracy dla 60 UP

 

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • catering podczas grupowych treningów i szkoleń zawodowych
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 

Główne rezultaty projektu:

Uzyskanie kwalifikacji przez min. 24UP

Poszukiwanie pracy przez min. 24UP

Praca (w tym na własny rachunek) dla min. 6 UP

Efektywność społeczna  i zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34% Efektywność zatrudnieniowa – min. 12%.

 

 

Wartość Projektu: 826 659,90 zł.

Dofinansowanie z UE: 784 459,90zł.

Wkład własny: 42 200,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 r. – 31.03.2022 r.

Termin naboru: I tura: X-XI 2020r.,  II Tura V-VI 2021r.

Ankieta badająca motywację do udziału w projekcie

Ankieta na temat potrzeb Uczestników Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1 – Oświadczenie o braku aktywności w innych projektach
Załącznik 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
Załącznik 3 – Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia
Załącznik 4 – Oświadczenie o innej niekorzystnej sytuacji
Załącznik 5 – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ
Załącznik 6 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie objętym programem rewitalizacji
Załącznik 7 – Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na Aktywność”

 

 

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem rekrutera na adres Biura Projektu:

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

ul. 11 listopada 27 (pierwsze piętro)
38-300 Gorlice