Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Skany dokumentów
 • brak, właściwego kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Fiszer.
 • E-mail: wkuopole@wp.mil.pl
 • Telefon: 261 626 014

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Opolu
 • Adres: ul. NIemodlińska 90
  45-865 Opole
 • E-mail: wkuopole@wp.mil.pl
 • Telefon: 261 626 014

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu,

ul. Niemodlińska 90, 86-485 Opole.

Teren wokół budynku, parking i wejście

Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony.

Wyznaczyliśmy 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku.

Do części dla interesanta prowadzą schody. Kąt nachylenia pochylni nie przekracza 8%. Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście do Wojskowej Pracowni Psychologicznej, gdzie jest winda dostosowana do przewozu wózków oraz oddelegowany pracownik z Wojskowej Komendy Uzupełnień obsłuży interesanta w pomieszczeniu zapewniającym dyskrecje.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.