formularz

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (bez przerw i myślników, bez 0 na początku)

  Data urodzenia (format: rrrr-mm-dd)

  Adres zamieszkania

  Jestem

  i należę do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

  osoba długotrwale bezrobotna (tj. nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)osoba w wieku 50 lat i więcejkobietaosoba z niepełnosprawnościamiosoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim)

  Oświadczam, że jestem osobą:
  która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze funkcjonowania Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie 01.06.2017 – 30.04.2019
  która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG, nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).