Mamo, Tato! Wracaj do pracy!

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT
[03.03.2021 r.]
W związku z realizacją projektu ”Mamo, Tato! Wracaj do pracy!” informujemy, iż rekrutacja do projektu zostaje wydłużona dnia 31.03.2021 r.

[04.01.2021 r.]
W związku z realizacją projektu ”Mamo, Tato! Wracaj do pracy!” informujemy, iż rekrutacja do projektu zostaje wydłużona dnia 29.01.2021 r.


 

Celem głównym projektu „Mamo, Tato! Wracaj do pracy!” jest wzrost aktywności zawodowej wśród 32 osób (27K, 5M), które uczą się lub pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego i sprawują opiekę nad dziećmi poprzez sfinansowanie ww. osobom kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym, za pobyt u dziennego opiekuna, kosztów wynagrodzenia niani  co w sposób bezpośrednio przyczyni się do poprawy ich sytuacji na runku pracy.

 

 

 

Grupę docelową projektu stanowią 32 osoby (27K, 5M) które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu KC z następujących grup docelowych:
20 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
12 osób pracujących, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Priorytetowo będą traktowane:

-osoby samotnie wychowujące dziecko/ci powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci

– rodziny wielodzietne, w których co najmniej jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci

– osoby niepełnosprawne, powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka
– osoby o niskich kwalifikacjach

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby korzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 obejmujących pokrycie kosztów:
– pobytu w żłobku dla 10 osób;
– pobytu w klubie dziecięcym dla 6 osób;
– pobytu u opiekuna dziennego dla 8 osób;
– pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani dla 8 osób.

 

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem rekrutera na adres Biura Projektu:

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik al. IX Wieków Kielc 6/8, Kielce z dopiskiem: projekt ,,Mamo, Tato! Wracaj do pracy!”

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej.

DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mamo,Tato! Wracaj do pracy!
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mamo,Tato! Wracaj do pracy! – aktualizacja z dnia 04.01.2021
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mamo,Tato! Wracaj do pracy! – aktualizacja z dnia 03.03.2021
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mamo,Tato! Wracaj do pracy! – aktualizacja z dnia 17.03.2021
Formularz zgłoszeniowy – Mamo, Tato! Wracaj do pracy!
Wniosek o refundację ,,Mamo, Tato! Wracaj do pracy!”
Zał. nr 1 o zgodności org. opieki z prawodawstwem krajowym
Zał. nr 2 oświadczenie o wymagań. dot. w formie klubu dziecięcego
Zał. nr 3 oświadczenie dot. wymagań dla Opiekuna dziennego
Zał. nr 4 Oświadczenie dot. wymagań dla żłobka
Zał. nr 5. Oświadczenie dot. wymagań dla niani
Zał. nr 6 Oświadczenie o finansowaniu kosztów związanych z bieżącym św. usług
Zał. nr 7 Polecenie przelewu- zaliczki
Zał. nr 8 Oświadczenie o kosztach związanych ze świadczeniem usługi