Masz POWER zawodowy II

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTY/HARMONOGRAMY/KONTAKT

Projekt „Masz POWER zawodowy II” realizowany przez HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik Europe w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:01.04.2022 – 30.04.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 816 620, 00 zł

HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego poniżej 29 r. życia do wzięcia udziału
w projekcie „Masz POWER zawodowy II”

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 70 osób (46 kobiet, 24 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej obejmującej instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem w okresie realizacji projektu tj. 01.04.2022-30.04.2023.

Projekt realizowany jest dla następujących grup zawodowych:

 1. w wieku od 18 do 29 roku życia;
 2. mieszkają lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
 3. bierni zawodowo lub niezarejestrowani w urzędzie pracy w tym długotrwale bezrobotni;
 4. należący do minimum jednej z grup:
 • osoby z kategorii NEET;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby odchodzące z rolnictwa;
 • imigranci i reemigranci;
 1. nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
  w podziałaniu 1.3.1

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:

 1. osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.
 2. osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem i/lub osoba potrzebującą wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu
 3. osoby z niepełnosprawnościami
 4. reemigranci
 5. imigranci
 6. osoby odchodzące z rolnictwa

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje Indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

 1. Wsparcie obligatoryjne dla każdego Uczestnika:

– poradnictwo/doradztwo zawodowe

 1. Wsparcie wynikające ze wskazań IPD:

– szkolenia zawodowe

– staż zawodowy

 

[12.04.2021]

HARMONOGRAMY

Harmonogram szkolenia- Kurs prawa jazdy kat

Harmonogram szkolenia- Pracownik e-marketingu

Harmonogram szkolenia- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_1

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_2

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_3

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_4

Harmonogram wsparcia-doradztwo zawodowe_5

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_6

Harmonogram wsparcia- staż zawodowy_1

Harmonogram wsparcia- staż zawodowy_2

Harmonogram szkolenia- Pracownik biurowy

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_7

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_8

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_9

Harmonogram szkolenia- Pracownik obsługi sekretariatu

Harmonogram szkolenia- Pracownik obsługi sekretariatu 1

Harmonogram szkolenia- Pracownik obsługi sekretariatu 2

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_10

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_11

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_12

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_13

Harmonogram szkolenia- Specjalista ds. obsługi klienta

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_14

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_15

Harmonogram wsparcia- staż zawodowy_3

Harmonogram wsparcia- staż zawodowy_4

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_16

Harmonogram szkolenia- Sprzedawca Magazynier z obsługą kasy fiskalnej

Harmonogram szkolenia- Pracownik e-marketing

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_17

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_18

Harmonogram – pracownik biurowy

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_19

Harmonogram – pracownik biurowy

Harmonogram wsparcia- doradztwo zawodowe_20

 

 

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem rekrutera na adres Biura Projektu:

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik al. IX Wieków Kielc 6/8, Kielce ”

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie- aktualności danych

Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej 1.3.1

Oświadczenie o nieuczestniczeniu

Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Oświadczenie prawdziwości danych

Oświadczenie- przekazanie danych po zakończeniu

Oświadczenie RODO

Regulamin rekrutacji