MASZ POWER ZAWODOWY!

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTY/HARMONOGRAMY/KONTAKT

W ramach projektu Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną szczegółowe informację na ten temat można uzyskać w Biurze Projektu.

 

[12.04.2021]


Projekt „Masz POWER zawodowy!” realizowany przez HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK w ramach Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od: 2021-04-01 do: 2022-09-30

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 (60K/40M) w tym 60 osób (36K/24M) biernych zawodowo i 40 osób (24K/16M) bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkałych lub uczących się w województwie świętokrzyskim w tym 80 osób (48K/32M), które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2021 r. oraz 20 osób (12K/8M) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia zawodowego, obejmującego wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie IV.2021-IX.2022

100 osób (60K/40M) w tym 60 osób (36K/24M) biernych zawodowo i 40 osób (24K/16M) bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkałych lub uczących się w województwie świętokrzyskim w tym 80 osób (48K/32M), które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2021 r. oraz 20 osób (12K/8M) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia zawodowego, obejmującego wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie IV.2021-IX.2022

Priorytetowo będą traktowane:
– osoby z kategorii NEET (10 osób 6K/4M) – (Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.)
– osoby z niepełnosprawnościami (5osób 3K/2M)
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby odchodzące z rolnictwa,
– imigrancii, reemigranci

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.PO WER 2014-2020.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje Indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

1. Wsparcie obligatoryjne dla każdego Uczestnika:

– poradnictwo/doradztwo zawodowe

2. Wsparcie wynikające ze wskazań IPD:

– szkolenia zawodowe

– staż zawodowy

HARMONOGRAMY
Harmonogram IPD
Harmonogram – staże zawodowe
Harmonogram IPD – 2
Harmonogram – staże zawodowe – 2
Harmonogram IPD – 3
Harmonogram – staże zawodowe – 3
Harmonogram – staże zawodowe – 4
Harmonogram IPD – 4
Harmonogram IPD -5
Harmonogram Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
Harmonogram – staże zawodowe – 5
Harmonogram IPD -6
Harmonogram IPD -7
Harmonogram szkolenie Pracownik Biurowy
Harmonogram IPD -8
Harmonogram IPD -9
Harmonogram szkolenia – Pracownik Biurowy
Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
Pracownik biurowy z obsługą pakietu MS Office
Harmonogram – staże zawodowe – 6
Harmonogram – staże zawodowe – 7
Harmonogram IPD -10
Harmonogram IPD -11
Harmonogram „Sprzedawca – obsługa klienta”
Harmonogram IPD -12
Harmonogram – staże zawodowe -8
Harmonogram -Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135-1
Harmonogram – Specjalista ds. obsługi biura
Harmonogram – staże zawodowe -9
Harmonogram – staże zawodowe -10
Harmonogram IPD -13
Harmonogram IPD -14
Harmonogram IPD -15
Harmonogram – staże zawodowe -11
Harmonogram szkolenia „Sprzedawca – obsługa kilenta”
Harmonogram szkolenia pracownik biurowy
Harmonogram szkolenia Podstawy księgowości z elementami kadr i płac
Harmonogram IPD -16
Harmonogram szkolenia – Opiekunka dziecięca
Harmonogram szkolenia – Sprzedawca – obsługa kilenta
Harmonogram – staże zawodowe -12
Harmonogram – staże zawodowe -13
Harmonogram – staże zawodowe -14
Harmonogram – staże zawodowe -15
Harmonogram – staże zawodowe -15 — aktualizacja
Harmonogram IPD -17
Harmonogram szkolenia MAGAZYNIER

DOKUMENTY
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

[12.04.2021]

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem rekrutera na adres Biura Projektu:

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik al. IX Wieków Kielc 6/8, Kielce ”