moda na sukces zawodowy

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacjaKontakt

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, osoba zainteresowany zapraszamy do uzupełniania formularza kontaktowego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia u 96 osób młodych (58K, 38M), w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 18 – 29 lat bez pracy, zamieszkujących na obszarze Województwa Świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, w tym 100% UP to osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Cel jest realizowany w terminie od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku do 29 roku życia zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są: bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (2 spotkania x 2 godziny, średnio 1 raz w tygodniu). Identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

 

2. Indywidualne (2 spotkania x 2 godziny) i grupowe (2 spotkania x 3 godziny) poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

3. Szkolenia zawodowe (10 spotkań x 8 godzin, średnio 2-3 razy w tygodniu) przygotowujące do pracy w branżach: metalowo-odlewniczej, zasoboszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, nowoczesnym rolnictwie, przetwórstwie spożywczym. Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

 

4. Szkolenia ICT (komputerowe) (10 spotkań x 4 godziny, średnio 2-3 razy w tygodniu) w ramach 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie sieci, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zakończone egzaminem certyfikującym. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

 

5. Pośrednictwo pracy (3 spotkania x 2 godziny w ostatnim miesiącu trwania stażu zawodowego) w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.

 

6. Staże zawodowe – 3 lub 6 miesięcy w trakcie, których Uczestnicy Projektu otrzymają stypendia stażowe

Zakładane efekty realizacji projektu:

– Liczba osób poniżej 30lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 48

– Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem – 14

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem – 7

– Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem – 82

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla Uczestników Projektu nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych Grup Docelowych – min. 43%, dla osób niepełnosprawnych – min. 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych – min. 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach – min. 48%.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Zainteresowane osoby zapraszamy do uzupełnienia formularza kontaktowego.
Zainteresowane osoby zapraszamy do uzupełnienia formularza kontaktowego.