Z nową energią na lubelskim rynku pracy

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAULOTKAREKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT

ROZEZNANIE RYNKU

ROZEZNANIE RYNKU

Utworzono: 12.03.2021

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/NE/2021/RR w przedmiocie: przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.
Projekt „Z NOWĄ ENERGIĄ NA LUBELSKIM RYNKU PRACY” realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa

Rozeznanie rynku nr 1/NE/2021/RR

Rozeznanie rynku 12-03-2021

Rozeznanie rynku

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_IPD_luty 2

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_IPD_luty 1

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_GPZ_2 gr

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_GPZ_1 gr

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_poradnictwo_luty

Harmonogram wsparcia

Harmonogram styczeń

Harmonogram wsparcia

Harmonogram_poradnictwo_styczeń

Harmonogram wsparcia

Harmonogram grudzień

 

 

Projekt „Z NOWĄ ENERGIĄ NA LUBELSKIM RYNKU PRACY” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizowany przez ITEB Beata Mierzejewska (LIDER), HDA CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK (PARTNER) w ramach osi priorytetowej 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 1 706 988,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 621 638,48 zł
Zasięg projektu: województwo lubelskie.

 

Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie do XII 2021r.możliwości zatrudnienia 80 uczestników projektu, tj. pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 30 lat i więcej poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji zawodowej oraz uzyskaniem przez min. 48 uczestników zatrudnienia.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Grupa docelowa
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 osób (48K, 32M), w tym:
1) Osoby w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne (max. 50) lub bierne zawodowo (min. 20), zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC),  znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnością
 • długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 włącznie)

2) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii wyżej wymienionych
Ponadto:
-min. 10 osób legitymującym się zameldowaniem na obszarze miast średnich województwa lubelskiego  (Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Zamość)
– min. 40 osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Wśród grupy docelowej:
– min. 48 osób – kobiety
– min. 8 osób – osoby z niepełnosprawnościami
– min. 14 osób – osoby w wieku 50 lat i więcej
– min. 14 osób – długotrwale bezrobotni
– min. 56 osób – osoby o niskich kwalifikacjach

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Formy wsparcia
W ramach projektu Uczestnik otrzymuje niżej wymienione wsparcie:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z INDYWIDUALNYM PORADNICTWEM

Udzielenie wsparcia w projekcie poprzedza identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika projektu. Doradca zawodowy (4h/os) przeprowadzi indywidualne konsultacje z każdym Uczestnikiem projektu, podczas których zidentyfikuje m.in. potrzeby szkoleniowe i możliwości doskonalenia zawodowego, mocne i słabe strony uczestnika projektu, ograniczenia i możliwości, problemy w funkcjonowaniu utrudniające podjęcie pracy; co pozwoli na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Następnie doradca zawodowy przeprowadzi indywidualne poradnictwo (6h/os) w którego zakres będzie wchodzić: informacja o regionalnych zawodach w województwie lubelskim oraz możliwości szkolenia i przekwalifikowania, wsparcie uczestników w przezwyciężaniu barier funkcjonowania na rynku pracy (również tych wynikających z niepełnosprawności), przezwyciężenie bierności i lęku przed podjęciem aktywności zawodowej, zwiększenie motywacji do planowania kariery i rozwoju zawodowego a także weryfikacja i aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.
Wsparciem zostanie objętych 100% Uczestników projektu.

 • GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Działanie pozwoli uczestnikom projektu nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania kariery zawodowej w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy, co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia.
Zajęcia będą realizowane w formie grupowego poradnictwa zawodowego. (8h x 3 dni), zostaną na nich poruszone tematy:

 1.  Informacja zawodowa dotycząca rynku pracy w województwie lubelskim (2h/gr)
  Na zajęciach będą poruszane tematy dotyczące aktualnych informacji na temat sytuacji na regionalnym rynku pracy, programów wspierających grupę docelową w województwie lubelskim, kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy
 2. Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy (12h/gr)
  Temat zajęć będzie poruszał zagadnienia związane z aktywnymi technikami poszukiwania pracy, efektywnością poszczególnych metod poszukiwania pracy, tworzeniem sieci kontaktów, a także opracowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia skutecznych rozmów z pracodawcą.
 3. Budowanie marki osobistej na rynku pracy (2h/gr)
  W trakcie poradnictwa uczestnicy projektu dowiedzą się na temat budowania relacji, budowania siebie jako atrakcyjnego pracownika, zwiększania szans na bycie dostrzeżonym przez pracodawcę, umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku w kontakcie z pracodawcą, a także tworzenia portfolio pracownika.
 4. Warsztat uniwersalnych umiejętności pracowniczych (8h/gr)
  Zajęcia będą dotyczyć rozwijania umiejętności pożądanych przez pracodawcę (m.in. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, otwartość na innych, samodzielność, określanie i realizacja celów zawodowych, dobra organizacja pracy)
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednik pracy (śr. 6h/os) będzie wspierał uczestników projektu w dojściu do zatrudnienia (bazując na IPD), towarzysząc im w każdej formie aktywizacji. Jego celem jest równocześnie dostarczenie pracodawcom pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udostępnianie ich uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami, udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o uczestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia. Ponadto Pośrednik pracy będzie analizował aktualną sytuację na rynku pracy w województwie lubelskim, a także informował Uczestników projektu o aktualnej sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy, oraz o przewidywanych zmianach.
Uczestnikom projektu zagwarantowano dostęp do wsparcia o takiej samej jakości.

 • WSPARCIE W NABYWANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia zawodowe (śr. 120h/os) są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Wszystkie szkolenia w projekcie kończą się egzaminem umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji lub kończą się formą potwierdzającą uzyskane kompetencje (potwierdzoną certyfikatem). Co najmniej 50% szkoleń będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji.

 • WSPARCIE W ROZWIJANIU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO – STAŻE ZAWODOWE

Uczestnicy projektu zostaną skierowani na płatny staż zawodowy zgodnie z wynikami opracowanego IPD. Założono organizację staży dla 100 % Uczestników projektu w wymiarze 6 m-c/os. Staż zawodowy będzie zgodny z tematem szkolenia zawodowego, z uwzględnieniem indywidualnych kwalifikacji i kompetencji uczestnika projektu.
Program stażu zawodowego zostanie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.  Zostanie opracowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przekładany do podpisu stażysty. Stażysta wykonuje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, który zostanie wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż.
Długość trwania staży (6 m-cy) zorganizowana jest w celu wyposażenia Uczestników projektu w kompletną wiedzę i umiejętności związane z poruszaniem się w środowisku pracy, rozwoju umiejętności praktycznych niezbędnych w miejscu pracy, wyposażenie stażystów w cechy istotne z punktu widzenia pracodawców ( poczucie obowiązku, odpowiedzialność za powierzone zadania itp.)

Dodatkowo W ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia i staże zawodowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Badania lekarskie

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce DO POBRANIA
Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami można składać w biurze projektu osobiście/przesłać kurierem/pocztą tradycyjną
KRYTERIA FORMALNE

 • wiek: powyżej 30 roku życia
 • sytuacja na rynku pracy: osoba bezrobotna/bierna zawodowo
 •  miejsce zamieszkania: na terenie województwa lubelskiego
 • Szczególnie trudna sytuacja na rynku pracy:  wiek 50 lat i więcej, kobiety, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 włącznie)

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków powoduje brak możliwości udziału w projekcie.
OCENA MERYTORYCZNA
Przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych oraz rozmowa Kandydata z Komisją Rekrutacyjną zweryfikuje predyspozycje zawodowe kandydata oraz motywację do podjęcia szkolenia i pracy w zawodach ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców w województwie lubelskim w sektorach białej/srebrnej/zielonej gospodarki.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
Kandydaci w trakcie rekrutacji uzyskują następujące dodatkowe punkty:

 • przynależność do grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wraz ze spełnieniem co najmniej 2 przesłanek świadczących o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (10pkt)
 • posiadanie niepełnosprawności (6pkt)
 • kobiety (5pkt)
 • osoby, które zakończyły udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WL (4pkt)
 • zameldowanie na terenie miast średnich województwa lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich  tracących funkcje społeczno – gospodarcze (3pkt)
 • brak kwalifikacji zawodowych (2pkt)
 • brak udokumentowanego doświadczenia zawodowego (1pkt)

Do projektu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia kryteria formalne i uzyskała największa liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczy punktów, o pierwszeństwie decyduje dłuższy okres poza rynkiem pracy. Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną wpisani na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji osoby z listy głównej.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zostanie zorganizowany dodatkowy nabór Formularzy Zgłoszeniowych.

 

DOKUMENTY