PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

rzesz

AktualnościO projekcieRekrutacjaKontakt

Wyniki zapytania ofertowego nr 05/05/2017/L/DORADCA ZAWODOWY z dnia 16 czerwca 2017 roku

Fundacja Challenge Europe informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego 05/05/2017/L/DORADCA ZAWODOWY na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla uczestników projektu „PODKARPACKA MOTYWA(K)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Do realizacji usługi została wybrana Pani Beata Mierzejewska. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.

Podpisanie umowy

Informujemy, iż w dniu 24.05.2017 r.  podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem w Rzeszowie na realizację projektu pn. „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków UE- Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Celem projektu jest podwyższenie do IX.2018r. aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudniania 72 osób (44 kobiety, 28 mężczyzn) niepełnosprawnych, niepracujących mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno –zawodowym.

 

Wartość projektu 1 988 400,00 zł , w tym dofinansowanie  projektu z UE – 1 690 140,00 zł


Unieważnienie postępowania

Szanowni Państwo,

Zamawiający unieważnia Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017/L/DORADCA ZAWODOWY z dnia 08.05.2017r.  Zapytanie ofertowe zostało przygotowane niezgodnie z zasadą konkurencyjności i zawierało błędy formalne oraz merytoryczne. Zamawiający nie mógł wnioskować o niezgodności treści oferty z treścią zapytania i nie mógł jednocześnie wybrać oferty, której charakter być może nie odpowiada wprost jego potrzebom, które nie zostały w sposób właściwie opisane.

 

 


Informacja
Informujemy, iż niedługo rozpocznie się realizacja projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ,  którego celem jest wzrost aktywności zawodowej u 72 osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie HDA -CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK.
Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu.

 


Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami dotyczącymi realizacji projektu „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

[8.05.2017]   Warsztaty – zadanie 2

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 </br>VIII Integracja społeczna 1.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 1.6

 

Podkarpacka motywa(k)cja osób niepełnosprawnych

 

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do: 2018-09-30

 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

 

Lider: Fundacja Challenge Europe

 

Partnerzy:  HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Podkarpacka motywa(k)cja osób niepełnosprawnych” obejmujący województwo podkarpackie.

 

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie do IX 2018 r. aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 osób (44 kobiet, 28 mężczyzn) niepełnosprawnych, niepracujących mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowaniu trudności i bariery,  jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym. Osiągnięcie zakładanego celu przyczyni się bezpośredno do realizacji celu RPO WP 2014-2020,tj. Aktywna integracja osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Projekt koresponduje z głównymi wyzwaniami RPO WP 2014-2020 w zakresie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w projekcie w ramach opracowania indywidualnego dla każdego UP ścieżki reintegracji przyczynią się do zwiększenia możliwości integracji społecznej i zatrudnienia osób z ww. grupy poprzez kompleksowe wyposażenie 72 UP (min.44 K) w kompetencje osobiste i społeczne oraz kwalifikacje zawodowe poszukiwane na regionalnym rynku pracy. Tym samym projekt wpłynie na zwiększenie szans w obszarze zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, tj.osób niepełnosprawnych i umożliwi im trwałą integrację społeczno-zawodową.

Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społ.-zaw. w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego UP, z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, ograniczeń.

W ramach projektu realizowane będą Zadania:

1. OKREŚLENIE ŚCIEŻKI WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEJ STRATEGII INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

2. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

3. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – PORADNICTWO ZAWODOWE

4. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do: – nabycia kompetencji społ.-zaw. niezbędnych na rynku pracy przez min. 62 UP, – nabycia kwalifikacji zaw. zbieżnych z potrzebami lokalnego rynku pracy przez min. 58 UP – nabycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez 72 UP.

Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji życiowych, społ.i zaw. oraz dążeń do usamodzielnienia ekonom. i większego zintegrowania ze społ. poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji i aktywizacji wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych wśrod populacji osób niepełnosprawnych.

BIURO PROJEKTU
Rzeszów ul. Przemysłowa 5/26
Email: motywacja@fundacjachallenge.org
Numer telefonu do biura projektu w Rzeszowie: 886 606 886