Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

[21.08.2018]

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w sprawie procedury wyboru w trybie zasady konkurencyjności egzamin. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.

[10.07.2018]

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wynajem sali szkoleniowej. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie podręcznika przygotowujący do egzaminu IC3. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na przystosowanie materiałów szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.

 


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w sprawie opracowania materiałów treningowych – testy próbne pozwalające uczestnikom projektu na lepsze przygotowanie w przypadku problemów z przyswojeniem wiedzy. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w sprawie procedury wyboru w trybie zasady konkurencyjności – szkolenie. Termin składania ofert mija 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe.


[1.06.2018]

Od 1.06.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu  „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczony w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.


[10.07.2018]

Poszukujemy Wykonawcy na realizację szkoleń z zakresu ICT prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z ramą DIGCOMP.  Zapytanie ofertowe jest dostępne TU

 

Projekt „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” nr: RPSW.08.04.02-26-0102/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany przez HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik (Lider Projektu)  oraz TOP FOCUS TOMASZ KRZYŻAŃSKI (Partner Projektu).

 

Grupę Docelową stanowi 168 os.(101K,67M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, które uczą się , pracują lub zam. w rozum. przepisów KC obszary wiejskie położone na terenie OSI z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia .tj.:(skarżyskiego,opatowskiego,ostrowieckiego,koneckiego,kieleckiego) oraz są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji z obszaru ICT w tym min.30%tj. 51os.(31K,20M) stanowią ON w tym min. 45 os. stanowią osoby z dysfunkcją wzroku, oraz min.10% tj.17os.(11K,6M) stanowią osoby w wieku 50+.Projekt skierowany jest do osób ,które wykazują największą lukę kompet. w zakresie TIK które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności ,kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych przez min. 80% ze 168 os.(101K,67M)os. powyżej 25r. ż. o niskich kwalifikacjach pracujących, uczących się lub zam. w rozum. przepisów KC na terenie OSI powiatów o najwyższej stopie bezrobocia  tj.:(powiat skarżyski, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego) w okresie od 06.2018r. do 07.2019 r. poprzez realizację szkoleń z zakresu ICT zgodnych z ramą kompet.informat. i informac. (Digital Competence Framework) tj. 5 obszarów i 21 kompet. zakoń. procesem walidacji i certyfikacji – IC3.

Wartość dofinansowania:489 041,70zł Wkład własny:54 390 zł Rezultaty projektu :co najmniej 80% UP zdobędzie kwalifikacje Cyfrowe

 

Czas trwania projektu: 01.06.2018 – 31.07.2019

 

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są osobami powyżej 25 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 25 lat),
 • uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie OSI z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia .tj.:(skarżyskiego,opatowskiego,ostrowieckiego,koneckiego,kieleckiego)
 • posiadają niskie kwalifikacje (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym),
 • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie technik ICT (Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych)
 • nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt przewiduje również udział osób posiadających niepełnosprawność.

Planowane efekty projektu:

 

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 168
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 168
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 168
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 17
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 135
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu: 135
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu: 14

Wsparcie w ramach projektu:

 • Kurs komputerowy przygotowujący do zdania certyfikowanego egzaminu
 • Egzamin – egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez akredytowany podmiot
  z zakresu nabycia kwalifikacji komputerowych według standardów kwalifikacji cyfrowych
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami.

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Test motywacji

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów

Zaświadczenie od pracodawcy

Lider Projektu: HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

Partner Projektu: TOP FOCUS TOMASZ KRZYŻAŃSKI

Biuro projektu: Al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), 25-516 Kielce

 

Osoba odpowiedzialna po stronie Lidera: Hubert Durlik, tel.: 501 641 959

Kierownik odpowiedzialna po stronie Partnera: 512 266 700