Przełam barierę – zbuduj swoją karierę

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

[31.03.2018]

W dniu 31.03.2018r. zakończono II turę rekrutacji do projektu „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 9 osób. Wszyscy Kandydaci zostali powiadomieni. Kolejna tura rekrutacji rozpoczęła się 01.04.2018r. i potrwa do 30.04.2018r.


[21.03.2018]

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego 3/PBZSK/2018 na przeprowadzenie Indywidualnych konsultacji z trenerem rozwoju kariery w ramach projektu „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”, do realizacji została wybrana oferta złożona przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą INFO EDUKACJA Edward Basznianin. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.


[20.03.2018]

HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego 2/PBZSK/2018 na przeprowadzenie Warsztatów umiejętności pracowniczych oraz Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”, do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą INFO EDUKACJA Edward Basznianin. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.


[12.03.2018]
HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego 1/PBZSK/2018 na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”, do realizacji usługi została oferta złożona przez Wioletę Ruszała. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.


[09.03.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Przełam barierę-zbuduj swoją karierę!” RPPK.07.01.00-18-0095/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Indywidualnych konsultacji z trenerem rozwoju kariery.
Nr sprawy 3/PBZSK/2018.

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego


[06.03.2018] W dniu 02.03.2018r. zakończono I turę rekrutacji do projektu „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób. Wszyscy Kandydaci zostali powiadomieni. Kolejna tura rekrutacji rozpoczęła się 05.03.2018r. i potrwa do 31.03.2018 r.


[06.03.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Przełam barierę-zbuduj swoją karierę!” RPPK.07.01.00-18-0095/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkoleń.
Nr sprawy 2/PBZSK/2018.

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego


[1.03.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Przełam barierę-zbuduj swoją karierę!” RPPK.07.01.00-18-0095/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia  Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, Indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz Grupowego poradnictwa zawodowego.
Nr sprawy  1/PBZSK/2018.

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego


[28.02.2018] Pierwsza tura rekrutacji trwa od 12.02.2018r. do 02.03.2018r. Po zebraniu grupy co najmniej 10 osób, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane i zaproszone do wzięcia udziału w pierwszej formie wsparcia i podpisania umowy uczestnictwa.


[11.02.2018] Od 11.02.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczony w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.

 

Głównym celem projektu jest podwyższenie do V 2019r. aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia niskowykwalifikowanych 80 mieszkańców wybranych powiatów województwa podkarpackiego, w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu w obszarze zatrudnienia.

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej 3 różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego Uczestnika, w tym obligatoryjnie IPD oraz staże zawodowe.

Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji zawodowej w oparciu o przygotowaną dla każdego Uczestnika indywidualną ścieżkę wsparcia, stworzoną z uwzględnieniem diagnozy jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb i ograniczeń.

REZULTATY:

 • zdobycie pracy przez minimum 32 Uczestników,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy przez minimum 72 Uczestników,
 • nabycie/rozwój umiejętności poruszania się na rynku pracy przez minimum 72 Uczestników,
 • nabycie/rozwój praktycznego doświadczenia zawodowego przez 80 Uczestników.

 

Wartość projektu:  1 982 390,40 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 685 031,84 zł.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do 80 osób (52 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w jednym z następujących powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski ziemski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC).

 

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Formalne: (weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia z PUP/oświadczenia o statusie na rynku pracy).

Do projektu przyjmujemy osoby:

 • w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie w jednym z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski ziemski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC);
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • posiadają niskie kwalifikacja zawodowe – do poziomu ISCED3 włącznie.

 Dodatkowe punkty premiowane mogą uzyskać osoby:

 1. rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż – 3 pkt,
 2. z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym – 2 pkt.,
 3. długotrwale pozostające poza rynkiem pracy – 2 pkt.,
 4. niepełnosprawne – 1 pkt.,
 5. nieposiadające stażu pracy – 1 pkt.,
 6. z obszarów wiejskich – 1 pkt.
 1. Merytoryczne (weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną na etapie rekrutacji na podstawie rozmowy z Kandydatem/ką)
 • ocena sytuacji społeczno-zawodowej (maksymalnie 10 pkt.)
 • motywacji do udziału w projekcie (maksymalnie 10 pkt.).

Definicje:

  • Osoba bezrobotna- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.

  • Osoba długotrwale bezrobotna– osoba bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
  • Osoba bierna zawodowo– to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumiemy jako nieobecność w pracy spowodowane opieką nad dzieckiem w okresie którym nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana), uznawane są za bierne zawodowo

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która pozostaje bez pracy, nie jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie nie poszukuje zatrudnienia należy traktować jako bierną zawodowo.

  • Osoba powyżej 29 roku życia – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
  • Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
  • Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375).
  • Osoba zależna to osoba wymagająca za względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem projektu, pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Osoba posiadająca co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia – rodzic/opiekun prawny co najmniej trójki dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

FORMY WSPARCIA:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OKREŚLENIEM ŚCIEŻKI WSPARCIA, w tym:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2h/os x 80 os.),
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem (1h/os x 80 os.).

Celem indywidualnych konsultacji jest rozpoznanie indywidualnej sytuacji społeczno-zawodowej uczestników projektu, zidentyfikowanie potrzeb uczestników projektu- osób pozostających bez zatrudnienia, zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu. Ponadto celem wsparcia jest ukierunkowanie na pożądane działania w zakresie rozwoju kariery zawodowej.

W ramach wsparcia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla 100% uczestników) oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dla średnio 14 uczestników).

2. USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO, w tym:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (80 os x śr. 4h/os)

Umożliwi uczestnikom projektu lepiej poznać jego słabe i silne strony w kontekście zawodowym oraz pracować nad zmniejszeniem stopnia oddalenia od rynku pracy

 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 gr x24h)

Pozwoli praktycznie zapoznać uczestników z metodami proaktywnego funkcjonowania na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Tematyka zajęć dostosowana do potrzeb grupy uczestników

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem (80 os x śr.3h/os)

Celem wsparcia jest przywrócenie uczestnikom wiary we własne siły, mobilizowanie do pracy nad własnym potencjałem, wzrost motywacji do zmiany. Psycholog wesprze uczestników projektu w rozwiązywaniu indywidualnych trudności osobistych utrudniających funkcjonowanie na rynku pracy

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (8 gr. x 24h)

Przygotują uczestników do aktywnego poruszania się na rynku pracy i skutecznego kontaktu z pracodawcą. Uczestnicy poznają m.in. źródła, metody i techniki poszukiwania pracy, poznają zasady i będą pracować nad opracowaniem dokumentów aplikacyjnych. Zostaną im wskazane możliwości budowania siatki kontaktów. Uczestnicy zostaną też przygotowani do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Poznają prawa i obowiązki pracownika. Nauczą się budowania relacji z otoczeniem w pracy.

 • Warsztaty umiejętności pracowniczych (8gr. x 24h)

Pozwolą uczestnikom nabyć i rozwijać uniwersalne umiejętności pracownicze, np. komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, efektywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, czasem pracy, radzenia sobie ze stereotypami i itp.

 • Indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery (80os. x śr. 5h/os.)

Konsultacje mają na celu stymulowanie uczestników do rozwoju zawodowego, pozwolą im nauczyć się zarządzania sobą w obszarze zawodowym i zbudować pewność siebie UP w przestrzeni zawodowej.

W ramach wsparcia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla 100% uczestników), zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dla średnio 14 uczestników), oraz materiały szkoleniowe i catering podczas zajęć grupowych (dla 100% uczestników).

 

3. ZINDYWIDUALIZOWANE SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZUPEŁNIENIE/NABYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, w tym:

 • Szkolenia zawodowe (śr. 80h/os.)

Szkolenia zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami programu doradczego stworzonego indywidualnie dla każdego uczestnika adekwatnie do zapotrzebowania na dane kompetencje iumiejętności na rynku pracy (m.in. na podstawie określenia branż i sektorów generujących najwięcej ofertpracy, analizy bieżących ofert pracy).Rezultatem realizacji wyżej wymienionych szkoleń będzie nabycie przez Uczestników kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikat).

 • Szkolenia ECDL profile (śr. 80h/os.)

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom nabycie/uzupełnienie kwalifikacji komputerowych. Program szkolenia i jego zawartość odpowiadać będą potrzebom uczestników. Uczestnicy będą kwalifikowani do danej grupy i modułów szkolenia na podstawie testu wiedzy i umiejętności ICT przed zajęciami. Każdemu uczestnikowi zapewniony zostanie udział w minimum 4 modułach szkolenia (np. tworzenie treści, arkusze kalkulacyjne, podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci itp.). Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatów.

W ramach wsparcia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla 100% uczestników), zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dla średnio 14 uczestników), oraz materiały szkoleniowe i catering (dla 100% uczestników). Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendia szkoleniowe płatne w zależności od ilości godzin uczestnictwa w szkoleniu.

4. STAŻE ZAWODOWE (80os. x 5-mcy/os.)

Każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na staż. Celem staży jest utrwalenie wiedzy i umiejętności nabytych w zrealizowanych w ramach projektu szkoleniach oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczestnicy zostaną skierowani na staż zawodowy zgodnie z wynikami przeprowadzonej indywidualnej diagnozy i opracowanego IPD. Miejsca stażowe oraz pracodawcy dobierani będą pod kątem indywidualnych możliwości Uczestników. Wsparcie przyniesie wymierne korzyści dla Uczestnika pod kątem jego skutecznej aktywizacji zawodowej, zgodnie z zaleceniami opracowanego IPD. Długość trwania stażu to 5 miesięcy – w celu wyposażenia Uczestników w kompletną wiedzę i umiejętności związane z poruszaniem się w środowisku pracy, rozwoju umiejętności niezbędnych w miejscu pracy, wyposażenie stażystów w cechy istotne z punktu widzenia pracodawcy (poczucie obowiązku, odpowiedzialności za powierzone zadania i itp.)

Stażyści otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł brutto.

5. USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY (śr. 5h/os.)

Każdy z Uczestników będzie miał stały dostęp do wsparcia pośrednika pracy. Usługa pośrednictwa pracy towarzyszy każdej formie aktywizacji uczestników. W ramach wsparcia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla 100% uczestników) oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dla średnio 14 uczestników).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 11 lutego 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej.

 

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Biuro projektu „PRZEŁAM BARIERĘ – ZBUDUJ SWOJĄ KARIERĘ!”
HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów

telefon: 884 378 333
adres e- mail: zbudujkariere@gmail.com