Rytm pracy

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTYHARMONOGRAMY

Rytm pracy

—————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 30.04.2025

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie

—————————————————————————————————————————————

Biuro projektu mieści się pod adresem:

HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

Al. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)

tel.  +48 501 641 959, email: hdurlik@leonis.pl

Biuro Partnera Projektu mieści się pod adresem:

TOP FOCUS Tomasz Krzyżański

Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)

tel.  +48 515 445 276, email: biuro@topfocus.pl

Serdecznie zapraszamy!

—————————————————————————————————————————————

Numer naboru: FESW.10.10-IP.01-001/23

—————————————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

—————————————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

—————————————————————————————————————————————

Program: FESW.00.00

—————————————————————————————————————————————

Priorytet: FESW.10.00

—————————————————————————————————————————————

Działanie: FESW.10.10

—————————————————————————————————————————————

Dofinansowanie: 973.613,43 zł

—————————————————————————————————————————————

Wkład własny: 51.242,82 zł

—————————————————————————————————————————————

Całkowita wartość projektu: 1.024.856,25 zł

—————————————————————————————————————————————

Główny cele projektu: od 01.02.2024 r. do 30.04.2025 r. jest poprawa dostępu do zatrudnienia
i zwiększenie możliwości zawodowych 150 [90K/60M] osób dorosłych od 18 roku życia, pracujących, należących do grupy osób ubogich pracujących, w tym min. 15 osób z niepełnosprawnościami [9K/6M], zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

—————————————————————————————————————————————

Grupa docelowa:  150 [90K/60M] osób dorosłych od 18 roku życia, pracujących, należących do grupy osób ubogich pracujących, w tym min. 15 osób z niepełnosprawnościami [9K/6M], zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, spośród których:

 • minimum 8 [5K/3M] to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • minimum 4 [3K/1M] to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności LUB z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
 • minimum 10 [6K/4M] to osoby wykluczone komunikacyjnie.

Cel główny projektu wpisuje się w cel działania 10.10 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.L „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”. Wsparcie skierowane jest do wszystkich osób pracujących należących do grupy ubogich pracujących, w odniesieniu
do których można podjąć działania doskonalenia zawodowego, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej. Wsparcie obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego UP jako niezbędne w celu poprawy jego dostępu do zatrudnienia, doprowadzą do rozwinięcia kariery zawodowej UP i poprawy sytuacji finansowej.

—————————————————————————————————————————————

W ramach projektu realizowane będą działania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  – dla 150 UP
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne – dla 50 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – dla 60 UP
 • szkolenia – dla 150 UP
 • indywidualne pośrednictwo pracy – dla 60 UP

—————————————————————————————————————————————

 Efekt realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – min. 85% tj. 128 [77K/51M] osób.

—————————————————————————————————————————————

BIURO PROJEKTU  dostępne dla ON, bez barier architektonicznych w którym dostępna jest pełna dokumentacja wdrażanego projektu oraz zapewniające UP możliwość osobisty kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskanie pełnych informacji o projekcie w szczególności  o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych dla Uczestnika projektu.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

 

Grupa docelowa:  150 [90K/60M] osób dorosłych od 18 roku życia, pracujących, należących do grupy osób ubogich pracujących, w tym min. 15 osób z niepełnosprawnościami [9K/6M], zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, spośród których:

 • minimum 8 [5K/3M] to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • minimum 4 [3K/1M] to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności LUB z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
 • minimum 10 [6K/4M] to osoby wykluczone komunikacyjnie.

Cel główny projektu wpisuje się w cel działania 10.10 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.L „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem

W ramach projektu realizowane będą działania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  – dla 150 UP
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne – dla 50 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – dla 60 UP
 • szkolenia – dla 150 UP
 • indywidualne pośrednictwo pracy – dla 60 UP