Strefa Kobiet

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTY/KONTAKT
[02.07.2019] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECDL.
Nr sprawy 6/SK/2019.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

[29.03.2019] Zawiadomienie o wyborze oferty 4/SK/2019


[18.03.2019] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych.
Nr sprawy 4/SK/2019.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

[25.02.2019] Zawiadomienie o wyborze oferty 3/SK/2019


[11.02.2019] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” ” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Warsztatów Wzrostu Kompetencji Pracowniczych z zakresu szkoleń kompetencyjnych i kwalifikacyjnych.
Nr sprawy 3/SK/2019.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

[04.02.2019] Zawiadomienie o wyborze oferty 2/SK/2019


[22.01.2019] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pośrednictwa pracy. Nr sprawy 2/SK/2019.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

[16.01.2019] Zawiadomienie o wyborze oferty 1 SK 2019


[07.01.2019] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” ” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia  Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, Indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz Grupowego poradnictwa zawodowego.
Nr sprawy 1/SK/2019.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

[18.12.2018] Zawiadomienie o wyborze oferty 2 SK 2018


[17.12.2018] Zawiadomienie o wyborze oferty 1 SK 2018


[20.12.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet!” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020. HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert w przedmiocie usługi wynajmu sal szkoleniowych i doradczych.
Nr sprawy 1/S/SK/2018.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania o cenę.


[18.12.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020. HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących Indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Nr sprawy 2/SK/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.


[17.12.2018] W związku z realizacją projektu pt. „Strefa Kobiet” ” RPPK.07.01.00-18-0199/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII RPO WP 2014-2020 HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia  Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, Indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz Grupowego poradnictwa zawodowego.

Nr sprawy  1/SK/2018.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz załącznikiem do niego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 70 niepracujących kobiet (tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo), w wieku  powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczestniczek kompleksowym programem wsparcia uwzględniającym zidentyfikowane bariery i trudności, jakie napotykają w funkcjonowaniu na Rynku Pracy, w tym IPD, doradztwem zawodowym, szkoleniami kompetencyjnymi i kwalifikacyjnymi, pośrednictwem pracy i stażami.
Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt w pełni przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP 2014-2020, a w szczególności do realizacji Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 

Projekt jest skierowany do 70 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. tym: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących terenie woj. podkarpackiego.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Formalne (weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia z PUP/ oświadczenia
  o statusie na rynku pracy).
Do projektu przyjmujemy kobiety :
 • w wieku powyżej 29 roku życia (mają ukończony 30 r. ż);
 • zamieszkujące województwo podkarpackie
 • posiadające status osoby: bezrobotnej lub biernej zawodowo

 

 1. Merytoryczne (weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną na etapie rekrutacji na kryteriów premiujących)

Dodatkowe punkty premiowane mogą uzyskać osoby :

 • z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności +2 pkt.
 • stażem pracy poniżej 1 roku +2 pkt.
 • z terenów obszarów wiejskich +2 pkt.
 • z wykształceniem max. ISCED 3 +2 pkt.
 • śr .dochodach na członka rodziny do 600 zł netto + 2 pkt.

 

Definicje:

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.

Osoba długotrwale bezrobotna– osoba bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba bierna zawodowo– to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumiemy jako nieobecność w pracy spowodowane opieką nad dzieckiem w okresie którym nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana), uznawane są za bierne zawodowo

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która pozostaje bez pracy, nie jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie nie poszukuje zatrudnienia należy traktować jako bierną zawodowo.

Osoba powyżej 29 roku życia – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 2046
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375).

Osoba zależna to osoba wymagająca za względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem projektu, pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

. Identyfikacja potrzeb uczestniczek projektu:

 • Diagnoza i opracowanie IPD – doradca zawodowy (70 os. x 4 h/os.)

identyfikacja potencjału i deficytów UP w obszarze zawodowym oraz określenie barier w dostępie do zatrudnienia, w tym w obszarze kwalifikacji i kompetencji

 • Diagnoza i opracowanie IPD – psycholog (70 os. x 4 h/os.)

identyfikacja osobistych i społecznych problemów utrudniających aktywizację zawodową

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (7 gr. x 40 godz.)

budowanie siebie jako atrakcyjnego pracownika, regionalny RP, źródła, metody i techniki poszukiwania pracy, dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne w tym CV i LM możliwości budowania siatki kontaktów, zasady przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe ( 70 os. x śr. 8 godz.)

zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy; budowanie ścieżki kariery i stopnia proaktywnego  funkcjonowania  na RP

 • Pośrednik pracy ( 70 os. x śr.10 godz.)

analiza lokalnego RP pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy, pozyskanie ofert pracy dostosowanych do konkretnego UP z uwzględnieniem jego kwalifikacji i doświadczenia zaw., udostępnienie ofert UP (min. 5 ofert dla każdego UP), kierowanie UP na rozmowy z PD, monitoring efektów rozmów.

C .Szkolenia  kompetencyjne i kwalifikacyjne:

 • Warsztaty Wzrostu Kompetencji Pracowniczych 7 gr. x 48 h ; (6 dni po 8 h)

zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz potrzebami RP, np. komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie , efektywność, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem pracy, budowanie relacji z otoczeniem w pracy, radzenie sobie ze stresem i stereotypami  równość płci i ON w pracy, prawa i obowiązki pracowników , w tym ON i K.

 • Kursy kwalifikacyjne: ECDL Profile (35 os. min.64 h)

praca z komputerem , edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, praca w sieci. Kurs kończy się egzaminem zewn. oraz wydaniem certyfikatu przez uprawnioną instytucję certyfikującą

 • Szkolenia kwalifikacyjne wg. Potrzeb (70 os. x śr. 90 h)-zgodnie z IPD i zapotrzebowaniem na kwalifikacje i kompetencje na lokalnych RP w WP. Po zakończeniu udziału w szkoleniu zaw. UP wezmą udział w procesie walidacji i certyfikacji nabytych w trakcie szkolenia kwalifikacji. Pomyślne zdanie przeprowadzonego w tym celu skutkuje wydaniem UP certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
 1. Staże zawodowe (5-cy)-umożliwienie UP nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego szanse na uzyskanie zatrudnienia przy jednoczesnym utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń kompetencyjnych i kwalifikacyjnych. Długość trwania stażu to 5 m-cy.

Stażystki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1551,84 zł brutto.

 

 

PONADTO ZAPEWNIAMY :

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem rekrutera na adres Biura Projektu:

HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik ul. Przemysłowa 5/26, 35-105 Rzeszów z dopiskiem: projekt ,,Strefa Kobiet”

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej.

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu