Stwórz swoją szansę na lepszą przyszłość

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTYHARMONOGRAMY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.07.2025

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie

—————————————————————————————————————————————

Biuro projektu mieści się pod adresem:

 1. Al. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)

tel.  733-844-200, email: biuro@leonis.pl

Serdecznie zapraszamy!

—————————————————————————————————————————————

Numer naboru: FESW.10.07-IP.01-001/23

—————————————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

—————————————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

—————————————————————————————————————————————

Program: FESW.00.00

—————————————————————————————————————————————

Priorytet: FESW.10.00

—————————————————————————————————————————————

Działanie: FESW.10.07

—————————————————————————————————————————————

Dofinansowanie: 1 906 622, 86 zł

—————————————————————————————————————————————

Wkład własny: 100 348,58 zł

—————————————————————————————————————————————

Całkowita wartość projektu: 2 006 971,44 zł

—————————————————————————————————————————————

Główny cele projektu: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 100 (60K/40M) osób dorosłych, w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych,  pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących w rozumieniu ustawy KC na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacemen w okresie od 01.01.2024r. do 31.07.2025 r.

Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 10.7 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu Szczegółowego EFS+.CP4.D „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (…)”. Wsparcie w projekcie skierowane jest do wszystkich osób, w odniesieniu do których można podjąć działania łagodzące skutki związane z utratą pracy, które przyczynią się do poprawy adaptacyjności pracowników. Kompleksowe wsparcie obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego Uczestnika projektu jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy/uzyskania zatrudnienia i doprowadzą do zmiany ścieżki kariery/zwiększą mobilność zawodową Uczestnika projektu.

—————————————————————————————————————————————

Grupa docelowa:  100 (60K/40M) osób fizycznych, dorosłych (pow. 18 r.ż.), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych, zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

—————————————————————————————————————————————

W ramach projektu realizowane będą działania:

 • identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie IPD dla 100 Uczestników projektu
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 80 Uczestników projektu
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 Uczestników projektu
 • szkolenia zawodowe dla 80 Uczestników projektu
 • staże zawodowe dla 60 Uczestników projektu
 • indywidualne pośrednictwo pracy dla 80 Uczestników projektu
 • subsydiowane zatrudnienie dla 14 Uczestników projektu

—————————————————————————————————————————————

Efekt realizacji projektu:

Efekt realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie minimum 70% Uczestników projektu tj. 70 osób

—————————————————————————————————————————————

BIURO PROJEKTU  dostępne dla ON, bez barier architektonicznych w którym dostępna jest pełna dokumentacja wdrażanego projektu oraz zapewniające UP możliwość osobisty kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskanie pełnych informacji o projekcie w szczególności  o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych dla Uczestnika projektu.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

Grupa docelowa:  100 (60K/40M) osób fizycznych, dorosłych (pow. 18 r.ż.), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych, zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

 

W ramach projektu realizowane będą działania:

 • identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie IPD dla 100 Uczestników projektu
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 80 Uczestników projektu
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 Uczestników projektu
 • szkolenia zawodowe dla 80 Uczestników projektu
 • staże zawodowe dla 60 Uczestników projektu
 • indywidualne pośrednictwo pracy dla 80 Uczestników projektu
 • subsydiowane zatrudnienie dla 14 Uczestników projektu