Ta droga prowadzi do zatrudnienia

gora

VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Ta droga prowadzi do zatrudnienia”, uzupełnij formularz już teraz.

Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych ( w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia):

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 roku do 31.03.2018 roku

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne Plany Działania – 80 uczestników projektu

2. Poradnictwo Zawodowe – 80 uczestników projektu

3. Szkolenia Zawodowe – 8 grup (do wyboru):

– monter urządzeń energii odnawialnej

– pracownik budowlany sortujący odpady

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zasoboszczędnym

– recepcjonista w branży turystyki zdrowotnej

4. Egzamin (po odbytym szkoleniu) – 80 uczestników projektu

5. Szkolenie ICT – 8 grup

6. Egzamin (po szkoleniu ICT) – 80 uczestników projektu

7. Staż zawodowy – 80 uczestników projektu

Wartość projektu: 1 795 726,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 526 367,17 PLN

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, m.in. poprzez bezterminowe wydawanie certyfikatów, a w konsekwencji znalezienia zatrudnienia przez min. 43 osoby (włączając osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:
al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), wejście od ul. Cichej
25-516 Kielce
tel. 501 641 959, 737-473-973
e-mail : szkolenie_swietokrzyskie@o2.pl

dol2