Zryw do kariery-klucz do kariery!

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

 

[7.03.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia  Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz Grupowego poradnictwa zawodowego.
Nr sprawy  1/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 

[1.01.2018] Od 1.01.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczony w zakładce Dokumenty.

Projekt ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY  realizowany jest przez ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowejVII Regionalny rynek pracy.  W ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Partnerem projektu jest EURUS Maciej Duraczyński i HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-05-31

Wartość projektu: 1 995 768,72zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 696 403,41 zł

 

Projekt swoim zasięgiem obejmie powiaty: jasielski, brzozowskie i strzyżowski województwa podkarpackiego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn) bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (w tym odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29 r.ż. zamieszkujących obszar powiatów brzozowskiego, jasielskiego i strzyżowskiego w województwie podkarpackim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie 01.01.2018r.-31.05.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 70 uczestników projektu obligatoryjnie instrumentami aktywizacji:

 1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem/aktualizacją IPD, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
 2. poradnictwem zawodowym grupowym
 3. pośrednictwem pracy
 4. szkoleniem ECDL DOGCOMP 16
 5. szkoleniem zawodowym
 6. stażem zawodowym

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (39K/31M)

 • pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i/lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby od 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar powiatu brzozowskiego, jasielskiego lub strzyżowskiego w woj. Podkarpackim.

 

W strukturze grupy docelowej zakłada się co najmniej:

 • 65 osób (35K/30M) bezrobotnych (ok.93% GD)w tym: 33os.(21K/12M) długotrwale bezrobotne (47% GD)
 • 5 osób (4K/1M) biernych zawodowo (ok.7%GD)
 • 4 osoby niepełnosprawne (2K/2M) (5% GD)
 • 5 osób od 50 roku życia(2K/3M) (7% GD)
 • 25 osób o niskich kwalifikacjach (10K/15M) (35% GD)
 • 4 osoby odchodzące z rolnictwa(2K/2M)(5% GD)

 

Dla każdego uczestnika planowane jest uczestnictwo w :

 • Indywidualnym poradnictwie zawodowym wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Grupowym poradnictwie zawodowym
 • Pośrednictwie pracy
 • Szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu ICT-ECDL Profile DIGCOMP
 • Szkoleniu zawodowym
 • Stażu zawodowym

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria naboru do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1 stycznia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

 

ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron

Adres: ul. Plac Wolności 2/208, 35-073 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY”

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej.

 

ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron

Adres: ul. Plac Wolności 2/208, 35-073 Rzeszów

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.